Våre tjenester

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport benyttes ved salg av eiendom etter 1.1.2022, og er en detaljert gjennomgang av boliger og fritidshus.

En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en takst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres, og tilstandsrapporten gir en detaljert bygningsteknisk informasjon og eiendommens tekniske feil og svakheter blir detaljert beskrevet.

Fuktmålinger, råte og soppkontroll samt tilstand på materialer og tekniske anlegg og – utstyr er vesentlige elementer som omfattes av en tilstandsrapport.

Det er strenge godkjenningskrav til de som får autorisasjon til å utføre denne type tilstandsrapporter. Alle våre takstmenn innehar denne autorisasjonen.

Tilstandsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.

Våre tilstandsrapporter benyttes også som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak i forbindelse med større ombygginger og tiltak.

Oppfølging i byggesaker

Vi bistår med oppfølging av de arbeider som utføres på nybygg og ved rehabilitering, for å sikre at utførelsen blir tilfredsstillende og innenfor de normer og regler som gjelder.

Oppfølgingen skjer i det omfang som ønskes, men normalt er det ønskelig både med dokument-/ kontraktskontroll samt kontroll av den praktiske utførelsen på byggeplassen.

 

Vi kan også utføre det lovpålagte krav til «Uavhengig kontroll», som normalt omfatter kontroll av våtrommene og lufttetthet. «Uavhengig kontroll» er kontroll av entreprenørs arbeider, og det er derfor byggherre som selv skal velge hvem som skal kontrollere utførelsen.  Se for øvrig eget punkt om dette nedenfor.

Verditakst

Verditaksering av boliger, leiligheter og eiendommer i forbindelse med salg og finansiering. Verdi/lånetakst er den vanligste form for taksering av boliger. Taksten inneholder en forventet markeds- og låneverdi og gir i vesentlig grad informasjon om eiendommens verdi og i mindre grad informasjon om den tekniske tilstand.

Verdivurdering

Verdivurdering er enklere form for verditakst og benyttes vesentlig i forbindelse med refinansiering.

Skadetaksering

Taksering av bygningsskader på vegne av forsikringsselskap.
På vegne av forsikringsselskap håndterer vi ett stort antall skader i Vesterålen, fra de helt minste til svært omfattende skader.

Skadeskjønn/skjønn

Skadeskjønn/skjønn benyttes ofte ved større og omfattende bygningsmessige skader. Skjønn er en form for oppgjør etter skade og følger spesielle retningslinjer. Mer informasjon finnes i deres vilkår fra forsikringsselskapet.
Prinsippet er at forsikringsselskap og forsikrede oppnevner hver sin skjønnsmann som fastsetter det endelige skadebeløp.

Byggelånsoppfølging

Bank/lånegiver krever normalt byggelånskontroll når det stilles byggelån til et byggeprosjekt. Byggelånskontrolløren/ takstmannen skal fra et uavhengig ståsted vurdere om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør. Kontrollen er viktig for å sikre lånegivers verdier/sikkerhet og at byggherre har tilstrekkelig midler til å fullføre bygget (hensyntatt ulike situasjoner som kan oppstå).

Hvordan foregår byggelånsoppfølging?
Vi gjennomfører slike oppdrag med befaringer på byggeplass og med møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Når bygget er ferdigstilt foretar vi ofte en avsluttende verditakst. Denne kan også brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte kan være svært lønnsomt.

Godkjente byggelånskontrollører
Ofte ordner byggelånsbanken med BYGGELÅNSKONTROLL. De har avtale med godkjente byggelånskontrollører som TakstTeam Vesterålen AS. Ettersom det er byggherre som betaler dette har byggherre anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på sitt byggeprosjekt.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll rapporterer fremdrift. Det utføres normalt INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering. Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et skriftlig tilbud på teknisk byggekontroll, deltakelse i byggemøter eller deltakelse ved overtakelsesforretning.

Reklamasjonsrapport

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

Næringstakst

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Bygningsteknisk bistand

Vi kan tilby et bredt spekter av bygningsteknisk bistand som f.eks.:

  • Økonomisk oppfølging – ved nybygg (på vegne av bank eller byggherre)
  • Våtromskontroll
  • Arealoppmåling av bygg
  • Trykktesting/ tetthetskontroll
  • Byggelånskontroll
  • Byggekontroll ved nybygg og overlevering
  • Inneklimaundersøkelser (utføres med måleutstyr for registrering av bl.a. mugg og sopp, suppleres evt. med bygningsmessige undersøkelser og behov for tiltak)

SKATTETAKST – privat og næring

I mange tilfeller gir skattemyndighetenes systemer for beregning av verdier for høye verdier, både på bolig- og næringseiendommer, noe som gjør at det betales mer skatt enn nødvendig.

Se på skattemeldingen om du er enig i verdisettingen av dine eiendommer. Dersom du mener verdifastsettingen er feil kan du klage, og du kan dokumentere eiendommens/ bygningens verdi ved å fremlegge en takst fra oss.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll i forbindelse med nybygg skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Uavhengig kontroll avtales i forbindelse med byggemelding av tiltaket.

 

Teknisk rapport for sameier og borettslag – vi har avtale med Huseiernes Landsforbund

TakstTeam Vesterålen AS har inngått avtale med Huseiernes Landsforbund som gir borettslag og sameier bistand med vurdering av tilstand samt økonomisk bistand i forbindelse med dette.

Med Huseiernes Vedlikeholdsplan for sameier og borettslag får du befaring, en komplett tilstandsrapport, en fullstendig vedlikeholdsplan og prioriterte oppgaver for styret og forslag til et vedlikeholdsbudsjett.

Dette får du

→  Befaring
→  Tilstandsvurdering
→  Vedlikeholdsplan med prioriterte oppgaver for styret
→  Forslag til et økonomiplan/ vedlikeholdsbudsjett.

Vedlikeholdsplanen leveres av TakstTeam Vesterålen AS som er håndplukket av Huseierne til deres eget ekspertnettverk.

Ta kontakt med oss eller Huseierne.no om du vil bestille vår bistand eller ønsker mer informasjon.

Tomtetakst av bolig og næringseiendom